ORTAOKUL

ORTAOKUL

ORTAOKUL

Eğitim Öğretim

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinde (TYÇ)  sekiz anahtar yetkinlik bulunmaktadır. Bu yetkinlikler:

Ana Dilde İletişim

Yabancı Dillerde İletişim

Matematiksel Yetkinlik ve Bilim/Teknolojide Temel Yetkinlikler

Dijital Yetkinlik

Öğrenmeyi Öğrenme

Sosyal ve Vatandaşlıkla İlgili Yetkinlikler

İnisiyatif Alma ve Girişimcilik

Kültürel Farkındalık ve İfade

 ODAK Okullarında uygulanan “KİDEA” Eğitim modeli kapsamında da yer alan yetkinlikler ortaokul sınıflarımızda tüm akademik çalışmaların temelini oluşturur. Bununla birlikte ODAK Ortaokulu öğrencisinin aşağıdaki hedeflere ulaşması planlanır.

Atatürk İlke ve İnkılâplarının, Türkiye Cumhuriyetinin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasındaki yerini kavrayıp demokratik, lâik, milli ve çağdaş değerleri yaşatmaya istekli olmaları;

İnsan hakları, ulusal egemenlik, demokrasi, lâiklik, cumhuriyet kavramlarının tarihsel süreçleri ve günümüz Türkiye’si üzerindeki etkilerini kavrayarak yaşamını demokratik kurallara göre düzenlemeleri,

Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanarak kendini ifade eden, iletişim kuran, iş birliği yapan, girişimcilik ve sorun çözme yetkinliği gelişmiş,

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak, vatanını ve milletini seven, haklarını bilen ve kullanan, sorumluluklarını yerine getiren, milli bilince sahip vatandaş olma sorumluluğunu edinmiş;

Okuduklarını anlayarak eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilen, sentezleyebilen, okuma ve öğrenmeden zevk alan;

Üst bilişsel bilgi ve becerilerini geliştirerek, kendi öğrenme süreçlerini bilinçli ve planlı olarak yönetebilen ;

Öğrenme deneyimleriyle matematiğe yönelik olumlu tutum geliştiren matematiksel problemleri özgüvenli bir yaklaşım la çözümleyen;

Araştırma yapma, bilgi üretme ve kullanma becerileri gelişmiş;

Türk kültürünü ve tarihini oluşturan temel öge ve süreçleri kavrayarak, millî bilincin oluşmasını sağlayan kültürel mirasın korunması ve geliştirilmesi gerekliliğinin farkında olan;

Yaşadığı çevre ile dünyanın genel coğrafi özelliklerini tanıyarak insan ile çevre arasındaki etkileşimi açıklayabilen;

Doğal çevrenin ve kaynakların sınırlılığının farkına varıp çevre duyarlılığı içerisinde kaynakları korumaya çalışan ve sürdürülebilir bir çevre anlayışına sahip olan;

Ekonominin temel kavramlarını anlayarak, kalkınmada ve uluslararası ekonomik ilişkilerde milli ekonominin yerini kavrayan;

Bilim ve teknolojinin gelişim sürecini ve toplumsal yaşam üzerindeki etkilerini kavrayarak bilgi ve iletişim teknolojilerini bilinçli kullanan;

Bilimsel düşünmeyi temel alarak bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretmede bilimsel ahlâkı gözeten;

Milli, manevi değerleri temel alarak ve evrensel değerleri benimseyerek erdemli insan olmanın önemini ve yollarını bilen;

İnsanlığın bir parçası olduğu bilincini taşıyarak, ülkesini ve dünyayı ilgilendiren konulara duyarlılık gösteren;

Astronomi, Biyoloji, Fizik, Kimya, Yer ve Çevre Bilimleri ile Fen ve Mühendislik uygulamaları hakkında temel bilgiler kazanmış;

Doğanın keşfedilmesi ve insan-çevre arasındaki ilişkinin anlaşılması sürecinde, bilimsel süreç becerilerini ve bilimsel araştırma yaklaşımını benimseyip karşılaşılan sorunlara çözüm üreten;

Birey, çevre ve toplum arasındaki karşılıklı etkileşimi fark etmek ve toplum, ekonomi, doğal kaynaklara ilişkin sürdürülebilir kalkınma bilincini geliştirmiş;

Günlük yaşam sorunlarına ilişkin sorumluluk alınmasını ve bu sorunları çözmede fen bilimlerine ilişkin bilgi, bilimsel süreç becerileri ve diğer yaşam becerilerini kullanabilen;

Ana bilim dalları, sanat ve spor ile ilgili kariyer bilinci ve girişimcilik becerileri gelişmiş öğrenciler olmaları.

 

Yabancı Dil Eğitimi

ODAK Ortaokulu Yabancı Dil Eğitimi programının hedefleri, KIDEA eğitim modeliyle senkronize edilerek gerçekleştirilir:

Öğrencilerin bilişsel olgunluğu ile doğru orantılı olarak, İngilizce dil gelişimini daha ileri seviyeye taşımak;

 İngilizcenin sınıf içi etkinliklerinden farklı olarak etkin bir iletişim aracı olarak kullanılabileceği yönünde öğrenciye farkındalık kazandırmak;

 Dört dil becerisini (okuma, yazma, dinleme ve konuşma)birbiriyle uyumlu oranda geliştirmek;

İngilizcenin etkin kullanımını sağlamak amacıyla, Odak öğrencilerinin ulusal ve uluslararası projelerde (okul partnerlikleri, yurt dışı eğitim gezileri vb.) yer almasını sağlamak;

Öğrencilerin bireysel öğrenme farklılıklarını dikkate alan eğitim etkinlikleri sunmak;

Diğer disiplinlerle işbirliği yaparak öğrencilerin İngilizceyle farklı alanlar üzerinden temasını sağlamak ve disiplinler arası bilgi transferi becerisini geliştirmek;

Değişik ülkelerin kültürünü tanıtan proje tabanlı etkinlikler sunmak;

Cambridge English Language Assessment dil sertifikası sınavlarına hazırlamak;

KIDEA eğitim modeli üzerinden 21. y.y. becerilerini geliştiren yabancı dil etkinlikleri sunmak;

Özel geliştirilmiş bir eğitim programıyla öğrencileri TEOG İngilizce sınavına hazırlamak.

Haftalık ders saati bazında 5. ve 6. sınıflarda ortalama 15 saat işlenen İngilizce dersinde özgün içeriklere yer verilir. Dijital öğrenme platformları ve multi-medya içerikleri (animasyon filmleri, belgeseller, kısa filmler, radyo oyunları vb.)  derste sıkça kullanılan kaynaklardandır.

Öğrencilerin İngilizce seviyesi bakımından hazırbulunuşluk durumuna göre farklı eğitim seçenekleri sunulur.

Öğrencinin birçok farklı kanaldan İngilizceyle temasını sağlamak üzere disiplinler arası eşgüdüm çalışmaları yapılır: fen, matematik, sosyal bilgiler vb. derslere ait temalar İngilizce dersine dâhil edilerek dil öğrenim süreci derinleştirilir. Haftanın belirli saatlerinde İngilizce farklı bir branş dersiyle birleştirilir ve söz konusu ders içeriği çift dilli olarak işlenir (İngilizce -Matematik, İngilizce – Sosyal bilgiler vb.) Böylece öğrencinin disiplinler arası bilgi transferi becerisi gelişirken, İngilizce dil gelişimi farklı derslerden aşina olduğu temalar üzerinden desteklenir.

Öğrencilerin bağımsız öğrenme stratejileri geliştirmesini sağlayan, ders içeriklerini pekiştirici/ hazırlayıcı nitelikte,  bireysel veya grup olarak çalışılabilen öğrenme istasyonlarına programda düzenli olarak yer verilir. İstasyonların içeriği farklılaştırılmış eğitim kapsamında öğrencilerin bireysel öğrenme tercihleri dikkate alınarak oluşturulur.

Language Immersion yaklaşımı doğrultusunda ders dili İngilizcedir. Öğretmen ders esnasında tüm söylemlerini beden dili ve görsel öğelerle destekler. Aynı zamanda öğrenci, öğretmeni ve akranlarıyla İngilizce iletişim kurması yönünde teşvik edilir.  İngilizce öğretmenleri teneffüs, yemek gibi tüm ders dışı zamanlarda ve her durumda öğrencilerle yalnızca İngilizce iletişim kurar. İngilizcenin gerçek bir iletişim aracı olarak öğrencinin yaşamında yer alması amaçlanır.

Odak Okulları İngilizce müfredatı Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi (CEFR) temel alınarak yapılandırılmıştır. Söz konusu sınıflandırmaya göre, öğrencilerin hazırbulunuşluk durumuna göre 6. sınıfta A2, 7. sınıfta B1 düzeyine ulaşması hedeflenmektedir. Dil gelişimini belgelemek amacıyla Cambridge English Language Assessment tarafından hazırlanan ve uygulanan dil sertifika sınavlarına katılımı öngörülmektedir. Öğrenciler söz konusu sınava haftanın belirli saatlerinde özel bir programla hazırlanır. Daha önce sertifika sınavına katılmamış olan öğrenciler hazırbulunuşluk durumuna göre A1 düzeyindeki sınava hazırlanır.

LGS sınavına hazırlanma sürecinde; MEB İngilizce müfredatı bazında düzenlenmiş içeriklerle, çoktan seçmeli soru tipine yönelik strateji geliştirme çalışmaları ve düzenli uygulanan deneme sınavlarına yer verilir. Yapılan tüm çalışmalar dijital eğitim platformu içerikleriyle desteklenir.

 

LGS Hazırlık Süreci

Okulumuzda “LGS” hazırlık çalışmaları, kendini sürekli yenileyen ve geliştiren ölçme-değerlendirme uygulamalarımız ve rehberlik hizmetleriyle zenginleştirilmiş öğretim programlarımız ile öğrencilerimiz, kendi potansiyelleri doğrultusunda desteklenir ve bir üst kuruma ve yaşama en iyi şekilde hazırlama ilkesiyle hareket edilir.