ANAOKULU

ANAOKULU

ANAOKULU

Eğitim Öğretim

ODAK Anaokulunda öz güvenli, başkaları ile olumlu iletişim kuran, günlük yaşamında karşılaştığı problemlere farklı çözüm yolları üreten, kendi öğrenme sorumluluğunu üstlenmiş; empati, iş birliği, paylaşma, saygı, barış gibi değerlere sahip öğrenciler yetiştirmek programımızın odak noktasıdır.

ODAK Okulları  “Okul Öncesi Eğitim Programı” oluşturulurken MEB İlkokul Programı temel alınmış ancak çeşitli uluslararası ve ulusal program, yaklaşım ve modellerden de yararlanılarak eklektik bir yapıda hazırlanmıştır.

Toplumumuzun yapısı ve kültürel değerleri kapsamında 21.yüzyıl insanının gereksinim duyduğu bireyleri yetiştirmek amacıyla Montessori, Reggıo Emilia, High Scope, Head Start, Gems gibi okul öncesi döneme yönelik program yaklaşımlarından alınan iyi örneklerle zenginleştirilmiştir.

ODAK Okulları “Okul Öncesi Eğitim Programı”nın temelini çocukların gelişimsel özellikleri oluşturur. Öğrencilerimizin tüm alanlardaki gelişimini zengin öğrenme ortamları ile daha üst düzeye çıkarmak hedefi ile hareket ederiz. Öğrencilerimizin her gelişim alanında (Bilişsel, sosyal-duygusal, dil, psiko-motor, öz bakım) desteklenmesini sağlarken aynı zamanda öğrenme, keşfetme,  araştırma-sorgulama-problem çözme becerilerini geliştirmeyi hedefleriz.

Türk ve native öğretmenler tarafından yürütülen İngilizce programının temel amacı ise; öğrencilerimize İngilizceyi küçük yaştan itibaren sevdirmek, başka bir dil kullanarak da iletişim sağlanabileceğini hissettirmek, öğrencilerimizi dile maruz bırakarak dinleme, konuşma, anlama becerilerini kullanarak dilin iletişim aracı olduğunu keşfetmelerini sağlamaktır.

Beş yaş gruplarında yarım gün Türkçe, yarım gün İngilizce olarak yürütülen programımız sadece sınıf ortamıyla sınırlı kalmayıp bahçede, yemekte, günlük yaşamın farklı öğrenme ortamlarında da devam eder. El işi ve resim çalışmaları, renkli görsel materyaller, oyunlar, deneyler, bilgisayar destekli etkinlikler, öyküler, şarkılar, canlandırma-drama çalışmaları ve projeler sayesinde yıl boyu süren keyifli çalışmalar gerçekleştirilir.

 

Yabancı Dil Eğitimi

ODAK Anaokulu Yabancı Dil Eğitimi programının hedefleri, KIDEA eğitim modeliyle senkronize edilerek gerçekleştirilir:

Anadil edinim modeli doğrultusunda İngilizce dil becerilerinin doğal süreç içerisinde gelişmesini sağlamak (dil öğrenimi yerine dil edinimi);

Yabancı dil kavramıyla ilgili farkındalık yaratmak;

İngilizcenin iletişim aracı olarak kullanılmasını sağlamak;

Yabancı dil öğrenimine karşı ilgi ve istek uyandırmak;

Özellikle duyduğunu anlama becerisinin ileri düzeyde gelişmesini sağlamak;

Öğrencileri erken yaşta yabancı dil öğrenimiyle tanıştırarak daha sonraki yıllardaki dil öğrenim sürecini kolaylaştırmak;

Tüm duyularla öğrenme prensibini yabancı dil eğitimine dâhil ederek eğitim etkinliklerinin daha kalıcı olmasına katkı sağlamak;

Öğrencilerin bilişsel, sosyal ve bedensel gelişimini desteklemek;

Öğrencilerin bireysel öğrenme farklılıklarını dikkate alan eğitim etkinlikleri sunmak;

Değişik ülkelerin kültürünü tanıtan proje tabanlı etkinlikler ve kutlamalarla çok ulusluluk kavramının gelişmesini sağlamak ve bu bağlamda yabancı dil eğitimini derinleştirmek.

Language Immersion yaklaşımı doğrultusunda,

Odak Okulları İngilizce eğitimi anadil öğrenim süreci temel alınarak yapılandırılmıştır. Okulöncesi gruplarında İngilizce günlük akışa entegre edilmiştir: bahçede, serbest oyun zamanlarında, yemek ve temizlik gibi günlük rutinlerde öğrenci okula geldiği andan itibaren İngilizceyle temas halindedir.

One person – one language and bilingualism prensibi bazında, sınıf öğretmeni öğrencilerle yalnızca Türkçe, İngilizce öğretmeni ise her durumda yalnızca İngilizce iletişim kurar. İngilizce öğretmeni tüm söylemlerini beden dili ve görsel öğelerle destekleyerek öğrencinin söylenenleri anlamasını sağlar. Günlük rutinin yanı sıra,  İngilizce ders saatleri haftanın her günü programda yer alır. Bu dersler doğal oyun ortamı oluşturacak şekilde planlanır ve dilsel eğitim materyalleriyle zenginleştirilir. Bilişim teknolojileri, müzik ve spor içerikli etkinlikler, deneyler, şarkılar, resim ve el işi faaliyetleri, drama çalışmaları derste düzenli olarak yer alır.

Beş yaş grubunda eğitim yarım gün İngilizce, yarım gün Türkçe olmak üzere çift dilli yapılandırılmıştır. Her iki zaman diliminde ele alınan eğitim içerikleri konu ve işleniş bakımından birbirini tamamlayıcı niteliktedir.

Üç ve dört yaş grubunda günlük rutinin İngilizceyle desteklenmesinin yanı sıra, günün belirli saatlerinde İngilizce eğitim faaliyetleri yer almaktadır. Bu yaş gruplarında öncelikli amaç, öğrencinin yabancı dil kavramını içselleştirerek,  Türkçeden başka diller kullanarak da iletişim kurulabileceğini anlamasını sağlamak ve dil öğrenimine karşı pozitif tutum geliştirmesini sağlamaktır.

 

After Lesson Activity Birimi

ODAK Okulları Anaokullarında eğitim etkinliklerinin tümü, öğrencilerimizin bireysel özellikleri dikkate alınarak çevresi, yaşıtları ile kuracağı ilişkileri ve etkileşimleri zengin ve kapsamlı kaynaklarla desteklenerek planlanmaktadır. Bu planlama çerçevesinde oluşturduğumuz haftalık programımızda sınıf öğretmenleri ile yürütülen tema çalışmalarına ek olarak Denge ve Hareket, Görsel Sanatlar, Müzik,  Satranç, Jimnastik, Bale, Modern Dans,  gibi branş dersleri; temalar ile bağlantılı olarak yapılan alan gezileri, proje çalışmaları ve aile katılım etkinlikleri ile öğrencilerimizin çok yönlü gelişimi desteklenir. Tüm bunlara ek olarak 21.yüzyıl becerilerini küçük yaşlardan itibaren kazandırılması amacıyla Lego Education programı da uygulanır.