Önkayıtlar Başladı Erken Başvurun, Avantajlardan Faydalanın.

Eğitim Öğretim

ODAK  Okulları İlkokul sınıflarında da uygulanan “KİDEA”  eğitim modeli temelinde hedeflerimiz:

*Güçlü bir akademik benlik algısı oluşturarak kendi potansiyelinin farkında olup ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yetişen öğrenciler;

*Türkçeyi etkili kullanan; dinleme , konuşma , okuma ve yazma becerileri gelişmiş öğrenciler;

*Sorumluluk bilinci ve bilimsel araştırma becerisi kazanmış öğrenciler;

*Derse aktif olarak katılıp öğrenmekten zevk alan mutlu öğrenciler;

*Matematiksel düşünme  dört işlem becerileri gelişmiş,  matematiksel kavramları günlük yaşamlarına uyarlayabilen öğrenciler;

*İnovatif düşünebilen her alanda yaratıcı problem çözme becerisi gelişmiş öğrenciler;

*Öğrenim hayatının üst basamaklarında başarılı ve mutlu olmak için gerekli alt yapıyı oluşturmuş öğrenciler yetiştirmektir.

ODAK Okulları İlkokul sınıflarında konunun özelliği ve öğrencilerimizin ihtiyaçlarına göre belirlenen çağdaş öğretim yöntemleriyle; öğrencilerimizin derse aktif katılımını, işbirlikçi öğrenme ortamının oluşturulmasını, öğrenme sürecinin tamamlanması için ihtiyaç duyulan zamanı dikkate alırız.

“KİDEA” eğitim modelimizde de yer alan 21.yüzyıl yaşam becerilerinin kazandırılmasına ilkokul yıllarından başlarız ve “Okuyorum Gelişiyorum, Finansal Okuryazarlık, Yaratıcı Düşünme Becerileri, Kişisel Gelişim Arşivleri,  Webfolyo/Portfolyo “ çalışmalarını uygularız.

Yabancı Dil Eğitimi

ODAK İlkokulu Yabancı Dil Eğitimi programının hedefleri, KIDEA eğitim modeliyle senkronize edilerek gerçekleştirilir:

 • Yabancı dil kavramıyla ilgili farkındalık yaratmak;
 • Öğrencilerin bireysel öğrenme farklılıklarını dikkate alan eğitim etkinlikleri sunmak ;
 • Yabancı dil öğrenimine karşı ilgi ve istek uyandırmak;
 • Dört dil becerisini (okuma, yazma, dinleme ve konuşma)birbiriyle uyumlu oranda geliştirmek;
 • Öğrencileri erken yaşta yabancı dil öğrenimiyle tanıştırarak daha sonraki yıllardaki dil edinim sürecini kolaylaştırmak;
 • Tüm duyularla öğrenme prensibi doğrultusunda yabancı dil eğitiminin kalıcı olmasına katkı sağlamak;
 • Öğrencilerin bilişsel, sosyal ve bedensel gelişimini desteklemek;
 • Diğer disiplinlerle işbirliği yaparak öğrencilerin İngilizceyle farklı alanlar üzerinden temasını sağlamak ve disiplinler arası bilgi transferi becerisini geliştirmek;
 • Değişik ülkelerin kültürünü tanıtan proje tabanlı etkinlikler ve kutlamalarla çok ulusluluk kavramının gelişmesini sağlamak ve böylelikle yabancı dil eğitimini derinleştirmek;
 • Cambridge English Language Assessment dil sertifikası sınavlarına hazırlamak;
 • KIDEA eğitim modeli üzerinden 21. y.y. becerilerini geliştiren yabancı dil etkinlikleri sunmak.

Öğrencilerin küçük yaştan itibaren yabancı dil öğrenimine karşı olumlu tutum içerisinde olması ve dil öğrenmeye yönelik motivasyonun daima yüksek düzeyde kalması için, ilkokul çağındaki İngilizce dersinin yapısı dikkatle planlanmalıdır. Bu bilinç doğrultusunda, İngilizce dersinin en önemli amaçlarından birisi öğrencilere keyifli bir öğrenme ortamı sunmaktır. Ele alınan konular öğrencilerin ilgi alanlarından seçilmiş olup, derste sunulan çok yönlü eğitim etkinlikleri zengin eğitim materyalleri eşliğinde sunulur.  Öğrencinin her durumda öğrenirken eğlenmesi göz önünde bulundurulur.

Language Immersion yaklaşımı doğrultusunda ders dili İngilizcedir. Öğretmen ders esnasında tüm söylemlerini beden dili ve görsel öğelerle destekler. Aynı zamanda öğrenci, öğretmeni ve akranlarıyla İngilizce iletişim kurması yönünde teşvik edilir.  İngilizce öğretmenleri teneffüs, yemek gibi tüm ders dışı zamanlarda ve her durumda öğrencilerle yalnızca İngilizce iletişim kurar. İngilizcenin gerçek bir iletişim aracı olarak öğrencinin yaşamında yer alması amaçlanır.

Öğrencinin bir çok farklı kanaldan İngilizceyle temasını sağlamak üzere disiplinler arası eşgüdüm çalışmaları yapılır: fen, matematik, sosyal bilgiler vb. derslere ait temalar İngilizce dersine dahil edilerek dil öğrenim süreci derinleştirilir. Haftanın belirli saatlerinde İngilizce farklı bir branş dersiyle birleştirilir ve söz konusu ders içeriği çift dilli olarak işlenir  (İngilizce – Hayat Bilgisi, İngilizce – Matematik, İngilizce –Beden Eğitimi  vb.) Böylece öğrencinin disiplinler arası bilgi transferi becerisi gelişirken, İngilizce dil gelişimi farklı derslerden aşina olduğu temalar üzerinden desteklenir.

Haftalık ders saati bazında 1-4. Sınıf arası ortalama 15 saat işlenen İngilizce dersinde özgün içeriklere yer verilir. Öyküler, şarkılar ve drama çalışmalarının yanı sıra, dijital öğrenme ve multi medya içerikleri (animasyon filmleri, belgeseller, kısa filmler, radyo oyunları vb.)  derste sıkça kullanılan kaynaklardandır.

Öğrencilerin bağımsız öğrenme stratejileri geliştirmesini sağlayan ve aynı zamanda ders içeriklerini pekiştirici/ hazırlayıcı nitelikte olan istasyon saatinde,  bireysel veya grup olarak çalışılabilen öğrenme istasyonları sunulur. İstasyonların içeriği farklılaştırılmış eğitim kapsamında bireysel öğrenme tercihleri dikkate alınarak oluşturulur.

Odak Okulları İngilizce müfredatı Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi (CEFR) baz alınarak yapılandırılmıştır. Söz konusu sınıflandırmaya göre, öğrencilerin 4. sınıfta A1 düzeyine ulaşması hedeflenmektedir. Öğrencilerin kaydettikleri dil gelişimini belgelemek amacıyla Cambridge English Language Assessment tarafından hazırlanan ve uygulanan dil sertifika sınavlarına katılımı öngörülmektedir.   Öğrencilerin yabancı dilde kaydettikleri bireysel gelişmelerle ilgili farkındalık kazanmaları ve dil öğrenim sürecinin aşamalarının takip edilmesi amacıyla, 1. sınıftan itibaren Avrupa Dil Portfolyosuyla çalışılır.

 

After Lesson Activity Birimi

ODAK Okulları İlkokullarında eğitim etkinliklerinin tümü, öğrencilerimizin bireysel özellikleri dikkate alınarak çevresi, yaşıtları ile kuracağı ilişkileri ve etkileşimleri zengin ve kapsamlı kaynaklarla desteklenerek planlanmaktadır. Bu planlama çerçevesinde oluşturduğumuz haftalık programımızda sınıf öğretmenleri ile yürütülen tema çalışmalarına ek olarak Denge ve Hareket, Görsel Sanatlar, Müzik,  Satranç, Jimnastik, Bale, Modern Dans,  gibi branş dersleri; temalar ile bağlantılı olarak yapılan alan gezileri, proje çalışmaları ve aile katılım etkinlikleri ile öğrencilerimizin çok yönlü gelişimi desteklenir. Tüm bunlara ek olarak 21.yüzyıl becerilerini küçük yaşlardan itibaren kazandırılması amacıyla Lego Educetion programı da uygulanır.

 

İlkokulda Yaşam

Öğrencilerimizin ODAK Okullarında kendilerini güvende, değerli ve özel hissetmelerini öğrenmenin ilk ve en büyük adımı olarak değerlendiririz.

Haberler ve Etkinlikler

ODAK‘lanmak İçin

ODAK Okulları  Anaokullarında ; kendine güveni olan, başkaları ile olumlu iletişim kurabilen, günlük yaşamında  karşılaştığı problemlere farklı çözüm yolları üreten, kendi öğrenme sorumluluğunu üstlenmiş; empati, iş birliği, paylaşma, saygı, barış gibi değerlere sahip öğrenciler yetiştirmek programımızın odak noktasıdır.

Başvuru İçin

İlkokulda Günlük Zaman Çizelgesi

Yerleşkelerimiz

Silivri Kayseri