Odak Okullarında STEM

ODAK Okullarında  STEM eğitimi ile öğrencilerimiz disiplinler arası işbirliği  ile   “KİDEA” eğitim modelinin önemli bir bileşeni olan “Bütünsellik” ilkesini hayat geçirirler.

Günümüzde ve gelecekte bir problemle karşılaştığında bu problemi tanımlayabilen, akılcı ve etkili çözümler üretebilen, çözümleri uygulama özgüvenine sahip, problem çözme becerilerini gerçek yaşama aktarabilen bireylere ihtiyaç duyulmaktadır.

Okulumuzdaki STEM uygulamaları  projeye dayalı eğitimlerle öğrencilerimize, girişimci, yenilikçi, işbirlikçi yaklaşımlar kazandırır ,  düşünme becerileri ile hayal güçlerinin sınırlarını zorlar, yaş gelişim özelliklerine uygun basit ve eğlenceli mühendislik etkinlikleri ve deneylerle kalıcı ve keyifli öğrenme ortamları yaratır.

Odak Okullarında Destination Imagination

Hayal gücünden buluşa uzanan yaratıcı süreci öğrenerek  dünya çapında lider olabilmek genel amacıyla oluşturulan  “Destination Imagination Kulübü “ okul eğitiminin yanı sıra, öğrenenlerin  günlük hayatlarında karşılaşabilecekleri kolaydan zora, basitten karmaşığa her türlü problemin çözümünde yaratıcılıklarını kullanmayı ve yaratıcı düşünceyi bir yaşam tarzı olarak benimsetmeyi hedefleyen, uluslararası alanda yaygın bir organizasyondur.

Öğrencilerimiz yaratıcılık, takım içinde çalışabilme, zamanı en iyi şekilde kullanma ve problem çözme yeteneklerini geliştirirken aynı zamanda oluşturulan işbirlikçi eğitim ortamında;

  • Eğlenerek öğrenme,
  • Hayal gücünü kullanma,

Tiyatro ve doğaçlama yeteneklerini kullanma,

  • Dünyanın en büyük yaratıcı takım çalışması ve çözüm geliştirme organizasyonunun bir üyesi olma,
  • Yaratıcı ve anlık çözümler geliştirme

gibi beceriler kazanırlar.

DI bir yarışma kulübüdür. Yarışma iki bölümden oluşur:

1.Anlık Görev Yarışması: Anlık Görevlerde öğrenciler verilen görevi kısa sürede ve sınırlı sayıda malzeme ile yaparken yaratıcılıklarını ön plana çıkararak, hızlı ve pratik düşünme, doğru karar verme ve kararını uygulama becerilerini geliştirirler.

2.Takım Yarışması: Takım yarışmasında ise öğrenciler; skeç, tiyatro, tasarım, doğaçlama, bilim-teknik odaklı bir görev üzerinde çalışır ve bir çözüm hazırlarlar. Çözümlerini senaryolaştırıp sunumunu yaparlar.

 

Kulübün hedefi öğrencilerin kulüp çalışmalarıyla edinmiş oldukları kazanımları kullanarak ulusal ve uluslararası platformda okulumuzu temsil etmektir.

Ulusal turnuvada başarılı olunması durumunda öğrenciler okulumuzu Amerika’da temsil etme hakkı kazanacaklardır.

Odak Okullarında Akıl Oyunları

ODAK Okulları Akıl Oyunları projelerinde; çocukların anaokulundan ortaokul sonuna kadar oyunlardan yararlanarak;  keşfederek problem çözmeleri, düşünerek akıl yürütmeleri ve hafıza güçlerini geliştirmeleri, mantıksal-matematiksel düşünerek sağlıklı iletişim kurma becerileri kazanmaları sağlanır.

Eğlenerek öğrenmelerini sağlamak amacıyla çeşitli oyunlar,  online yazılımlar kullanılır. Problem çözmeye ve yaratıcı düşünmeye dayalı,  yaparak yaşayarak öğrenme yöntem ve teknikleri uygulanır. Bireysel ve grup çalışmaları yoluyla öğrencilerin kendi yeteneklerini ve zihinsel potansiyellerini daha iyi tanıyabilmeleri kendilerini geliştirerek özgüvenlerini arttırmalarına katkı sağlanır.

Odak Okullarında Focus Week

Focus Week proje bazlı eğitimi destekleyen , Odak Okulları’na özgü tasarlanmış bir öğrenme etkinliğidir. Eğitim-öğretim programımızın sürekli parçası olup, her dönem sonunda bir defa olmak üzere yılda iki kez düzenlenir.

Focus Week  farklı  eğitim fırsatları sunmayı amaçlayan bir öğrenme deneyimidir. Öğrencilere farklı  disiplinlere  ait bilgileri sentezleme ve gerçek hayata uyarlama imkanı sunulur. Bu süreçte öğrenciler, okulumuz eğitim modeli KIDEA ile yakın ilişkili olan yaratıcılık, analitik düşünme, işbirliği ve iletişim gibi 21.yüzyıl becerilerini  geliştirir.

Söz konusu eğitim haftasında farklı yaş gruplarından öğrenciler bir araya gelerek takım içerisinde işbirliği yapmayı öğrenirken, etkinlik planlama, deney ve araştırma çalışmaları gibi görevler üstlenirler. Ayrıca paylaşmak,  görevleri delege etmek, sorumluluk almak ve başkalarının işini takdir etmek gibi sosyal becerilerin gelişmesi de hedeflenir.

Haftanın sonunda elde edilen çıktılar sunum, sergi veya sahne performansı gibi ürünlerle paylaşılır.