Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi

ODAK Okulları Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi, okul sistemi içinde öğrencilere, velilere, öğretmenlere yönelik bütünleştirici ve destekleyici çalışmalar gerçekleştirir. Önleyici ve gelişimsel rehberlik anlayışıyla öğrencilerin sosyal-duygusal  gelişimlerini en üst düzeye çıkarmalarını destekler.

Okul yaşamında bireyler; bebeklikten çocukluğa, çocukluktan ergenliğe geçiş dönemlerinde önemli gelişimsel kritik noktalarından geçerler. Öğrenciler okul yıllarında gelişimsel görevlerini yerine getirirken yeni sorumluluklar alır, yeni beceriler kazanır,benlik algısını  oluşturarak  bireyselleşir ve sosyalleşir. Tüm bu değişim ve gelişim süreci içinde öğrenciler, zaman zaman bazı sorunları da beraberinde yaşayabilir.

Öğrenciler; kendini ve duygularını tanıma, bunları anlamlandırabilme ve ifade edebilme, kendisiyle ve çevresiyle sağlıklı ilişkiler kurabilme süreçlerinde desteğe ihtiyaç duyabilir.

Olumlu benlik algısı geliştirme,
Kendine güven ve kendine saygı duyma,
Aile içi olumlu ilişkiler, sağlıklı iletişim,
Kriz ve kriz sonrası yaşanan travmalarla baş etme,
Sosyal beceri kazanımı, duygu kontrolü,
Sınav kaygısıyla baş etme,
Etkin ders çalışma,

Kariyer gelişimi ve planlaması
Okul yaşamına uyum sağlama,
Öğrenme becerilerini geliştirme (Dikkat , işitsel-görsel algı, hafıza, planlama, muhakeme, yönerge alma )
Zaman yönetimi ve planlama becerisi vb. konularını kapsar.

ODAK Okulları’nın Rehberlik ve Psikolojik Danışma Birimi tarafından   gerçekleştirilen çalışmalardır.

After Lesson Activity Birimi

ODAK  Okullarında; öğrencilerin çok yönlü gelişimlerini sağlamak amacıyla etkinlikler programları, atölyelerimizde  uygulanır.

Öğrencilerimize  bilimsel,  sanatsal,  kültürel, zihinsel, sportif,  ve el becerileri alanlarında kendilerini deneyimleme fırsatları  verilerek ;  kişisel yeteneklerini ve ilgilerini keşfetmelerine yaratıcılık becerilerini geliştirmelerine olanak sağlanır.
Farklı yaş gruplarının bir araya geldiği  atölye ortamlarında ; öğrencilerimiz , ortak çalışmalara  katılarak  paylaşımcı, katılımcı bireyler olma özelliğini geliştirirler.

Öğrencilere, bir işe başlama ve onu sonuçlandırma alışkanlığı kazandırılarak karşılaştıkları problemleri uygun yöntemler ile çözme, yaptıkları işlere ve yaşadıkları ortamlara özgünlük katabilme becerileri geliştirmeleri sağlanır.
 

Yabancı Diller Koordinatörlüğü

Yabancı diller koordinatörü, okulun birinci ve ikinci yabancı diliyle ilgili tüm eğitim-öğretim faaliyetlerinin planlanmasından ve uygulanmasından sorumludur. Kurumun yabancı dil eğitim politikasına ilişkin vizyonu doğrultusunda okula özgü yabancı dil müfredat programı geliştirir. Söz konusu programın planlama, uygulama, takip etme, değerlendirme ve gerektiğinde revize etme aşamaları yabancı diller koordinatörlüğü sorumluluğundadır.

Yabancı Diller Koordinatörlüğü Görev ve Hedefleri:

 • Kurumun yabancı dil eğitimi yaklaşımını temel alarak, öğrencilerin yaşına ve dil seviyesine uygun ders modelleri geliştirmek;
 • Belirlenen müfredat programı doğrultusunda sınıf/ yaş grubuna göre eğitim materyalleri seçmek ve temin etmek;
 • Yabancı dil öğretmenlerine dil eğitim yaklaşımını tanıtmak ve uygulamalarla ilgili fikir geliştirilmesine katkı sağlamak;
 • Ders planlaması ve eğitim içerikleri hazırlama aşamalarında destek vermek;
 • Düzenli aralıklarla tüm seviyelerdeki derslere dahil olmak suretiyle planlanan eğitim etkinliklerinin sınıf içindeki yansımalarını değerlendirmek ve uygulamalarla ilgili birliktelik sağlamak;
 • Farklı ülke ve kültürleri tanıtmaya yönelik projeler geliştirilmesine katkı ve organizasyonu sağlamak;
 • Okulun ölçme değerlendirme prensipleri ve Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi (CEFR)bazında öğrencilerin dört dil becerisindeki (okuma, yazma, dinleme, konuşma) gelişimini ölçen test / sınav uygulamalarını nitelik ve nicelik bakımından değerlendirmek, sınav takvimini planlamak, sonuçlarla ilgili istatistik oluşturmak;
 • Disiplinler arası işbirliği çalışmalarında yer almak, ortak müfredat programı oluşturulmasına katkı sağlamak ve çapraz eğitim uygulamalarını takip etmek;
 • Cambridge English Language Assessment ve Goethe Enstitüsü’nün dil sertifika sınavlarına öğrencilerin katılımını sağlamak ve öncesinde sınav hazırlık programı geliştirmek;
 • Uluslararası projelerle ilgili seçenekleri belirlemek, katılımla ilgili ön hazırlık çalışmaları yapmak ve istekli öğrencilerin dahil olmasını sağlamak;
 • Yabancı okullarla partnerlik ve uluslararası öğrenci gezileriyle ilgili araştırma yapmak, opsiyonlar geliştirmek ve katılımı sağlamak;
 • Okul kütüphanesine yabancı dillere ait kaynak seçmek ve temin etmek;
 • Kurumun ihtiyaçları doğrultusunda yabancı dil hizmet içi öğretmen eğitimleri düzenlemek, alanla ilgili seminer, atölye çalışması, sempozyum vb. eğitim etkinliklerine katılımı sağlamak;
 • Yabancı diller bölümünün, okul yönetimi ve branşlar arasındaki bilgi akışını sağlamak.

 

Araştırma Geliştirme Birimi

ODAK Okulları Araştırma Gelştirme Birimi ; belirlenen vizyon ve misyon  doğrultusunda, okullarımızın eğitim anlayışına uygun olarak  hedeflere  ulaşmak  amacıyla çalışmalarını  planlar ve uygular.

“KİDEA” öğretim modeline uygun olarak  öğrenme süreçlerinin tasarlanması, planlanması, programa uygun öğrenme materyallerinin ve ölçme araçlarının geliştirilmesi, öğrenme sonuçlarının değerlendirilerek öğretim programlarında düzenlemeler  ve zenginleştirmeler yapar.

Ölçme-değerlendirme uygulamalarının planlanması, öneri ve projelerin hazırlanması, teknik analizlerinin yapılması ve değerlendirilmesinden  sorumludur.

Öğrenme süreçlerinin planlanmasında, süreçlerle ilgili farklılaştırılmış alternatifli eğitim durumlarının  planlanmasında öğretmenlere yardım ve rehberlik eder. Öğretmenlerce hazırlanan eğitim durumları için ihtiyaç duyulan öğrenme materyallerinin hazırlanması, geliştirilmesi çalışmalarını yürütür. . Öğretmenler tarafından yıl içerisinde belirlenen eğitim faaliyetlerindeki ihtiyaçlara yönelik seminer veya atölye çalışmaları düzenler.

Teknolojinin işlevsel kullanımını destekleyen eğitim ortamlarının planlanması ve geliştirlmesini destekler.

ODAK Okulları Araştırma Gelştirme Birimi ; öğrenme tasarımı  süreçlerinde meydana gelen ulusal ve uluslar arası yenilik ve gelişmeleri takip eder; yeni yaklaşımları kuruma entegre eder..

 

Sağlık Birimi

Öğrencilerin sağlık durumlarının sürekli  takip edilmesi ODAK Okulları Sağlık Birimi’nin temel işlevidir.

ODAK Okulları’nda  tüm öğrencilerimize hizmet  veren  revirde ilkyardım için gerekli her türlü donanım  bulunur. Okullarımızda, tam gün görev yapan  hemşiremiz  acil durumlarda ilk yardım yapmak  üzere öğrencilerin sağlık durumunu sürekli  izler ve kayıt altında tutar.Sağlık personelimiz, acil durumlar dışında da öğrencilerimizin genel sağlık durumları ile ilgili çalışmalar yapar.

ODAK Okulları Sağlık Birimi’nde; okul içi kazalarda ve acil durumlarda gerekli olan   ilk yardım yapılır.Düzenli ilaç alması gereken öğrencilerin ilaçlarını almaları sağlanır.Öğrencilerimizin aşıları, büyüme ve gelişme takipleri yapılır, dosyalarına kaydedilir.Öğrencilerin revire geliş-gidişleri ve revirde yapılan uygulamalar dosyalarına kaydedilir.Ciddi sağlık sorunlarında aile ile iletişim kurularak hastaneye sevk edilir. Tüm  öğrencilerimizin  genel sağlık durumu izlenir ve gerekli  durumlarda tedavi için tavsiyelerde bulunulur.

Öğrenci İşleri

Öğrenci İşleri Biriminin okullarımıza başvuru sürecinden kayıt işlemlerinin tamamlanmasına kadar etkin bir rol bulunur. Ayrıca öğrencilerimizle ilgili her türlü belgenin hazırlanması (Öğrenci Belgesi, Transkript, mezuniyet belgesi vb) ve öğrenci bilgi güncelleme, veliye yönelik duyurular, paso başvuruları gibi çeşitli işlemler de birim bünyesinde yürütülen işlemlerdir.

Kütüphane

 

ODAK Okulları Kütüphaneleri, öğretmen, öğrenci  ve çalışanların bilgi ihtiyacını karşılamayı hedeflerken okuma, öğrenme ve araştırma alışkanlıklarının geliştirildiği yer olarak kabul edilir.

Kütüphanelerimizde Türkçe ve çeşitli dillerde kitaplar, dergiler ve gazetelerin yanı sıra  DVD, VCD, CD vb.  görsel işitsel kaynaklar ve elektronik veri tabanları  yer alır.Tüm kullanıcıların bireysel ve grup çalışmalarına olanak sağlayan okuma  bölümleri  ve bilgisayar bölümleri vardır.

Okulumuzdaki tüm sınıflar, en az haftada bir ders saati  kütüphanemizde okuma anlama etkinliklerini gerçekleştirir.

ODAK Okulları  Kütüphaneleri, hafta içi her gün saat 08.30  – 17.00 arası hizmet verir.

Bilişim Teknolojileri Birimi

ODAK Okulları “Bilişim Teknolojileri Birimi” öğrencilerin bilgisayara ilişkin temel kavram ve prensipleri kavramaları; bilgisayardaki yazılımların çalışma ilkeleri hakkında bilgi sahibi olmaları; edindikleri bilgi ve becerileri sadece oyun oynamak yerine kendi oyunlarını tasarlamak, günlük yaşantılarında karşılaştıkları problem durumlarını çözmek amacıyla etkin şekilde kullanabilmelerini sağlamak amacıyla çalışmalarını planlar ve yürütür. Öğrencilerin bilişim teknolojileri okur yazarlığı ve dijital okur yazarlık becerilerine sahip olmaları; hızla değişen teknolojik dünyaya uyum sağlayabilen, hayat boyu öğrenen öğrenciler olmaları da birimin hedefleri  arasında yer alır.

ODAK Okulları Bilişim Teknolojileri Birimi; belirlenen bu hedefler doğrultusunda kampuslerdeki gerekli alt yapının oluşturulması, işlerliğinin takip edilmesi ve sorunlara çözüm üretilmesi  konularında çalışmalarını yürütür.